Verksamhetsformer

Låt dig inspireras av olika verksamhetsformer som tagits fram för att engagera ungdomar runt om i Finland.

Osaamista osallisuuteen

Osaamista osallisuuteen (ung. Kompetenser för delaktighet) är en regional modell för ungdomars påverkansarbete som tagits fram i samarbete mellan Kuuma-kommunernas ungdomstjänster. Projektets mål har varit att stötta ungas delaktighet och påverkansmöjligheter inom den s.k. Kuuma-regionen och utveckla ungdomsfullmäktiges verksamhet.

Vanda: Barn och ungdomar skapar sin egen miljö

I Vanda har man arbetat för att öka påverkansmöjligheterna för barn och ungdomar. Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö har bl.a. år 2012 utarbetat en delaktighetsguide för barn och ungdomar.

Bättre tjänster utvecklas i samråd: CoSIE2020

Projektet CoSIE2020 (Co-creation of Service Innovation in Europe) har som mål att utveckla sätten att förbättra tjänster som främjar ungas delaktighet.

Esbo: Egen kanal för ungas respons och förslag

Esbo stad har en egen responskanal för unga. Via responskanalen kan unga sända både respons och olika initiativ till staden. Tanken är att göra det lätt och smidigt för unga att ge feedback och påverka. Kanalen fungerar på svenska, finska och engelska.

Tammerfors: Barnens parlament

Barnens parlament är en påverkanskanal för barn i lågstadiet. Målet är att barnens åsikter ska bli hörda i stadens beslutsfattande och att lära barnen demokrati- och påverkansfärdigheter på ett åldersanpassat sätt. Verksamheten aktiverar till delaktighet och sker på barnens villkor.

Helsingfors: Krut

Krut är Helsingforsungdomarnas system för påverkan. Det tar hänsyn till deras mångfald och skapar möjligheter för olika ungdomar att främja saker som de upplever vara viktiga, på ett sätt som är karakteristiskt för dem.

Helsingfors: KrutBudgeten

KrutBudgeten är Helsingfors modell för deltagande budgetering. Med hjälp av den beslutar man om fritidsverksamhet och tjänster för ungdomar i samråd med de unga.

Tammerfors: 4. luokkalaisten vaikuttamispäivä

Påverkansdagen för fjärdeklassare har som mål att genom aktiv verksamhet lära ut demokrati- och påverkansfärdigheter och ge information om den egna hemorten och vilka tjänster där finns för barn och ungdomar.

Projektet Nuorten ääni maakunnissa

Projektet Nuorten ääni maakunnissa (ung. De ungas röst i landskapen) genomfördes 2017–2019 i olika landskap och involverade ungdomar, personer som arbetar med de unga, tjänstemän och beslutsfattare. I fem landskap grundades en påverkansgrupp för ungdomar och olika utbildningar och tillfällen i samband med ungas påverkansarbete. Ett viktigt perspektiv var att främja att alla ungdomar ska få sin röst hörd och testa modeller för ungas delaktighet på ett brett plan och olika påverkansmöjligheter.

Pargas: Projektbidrag för unga

Projektbidragsansökan Snabba pengar möjliggör för unga inom Pargas kommun att ansöka om bidrag för upp till 500 € för olika projektidéer. Syftet är att ge unga möjlighet att genomföra idéer och skapa aktiviteter i sin hemstad. Krav är att projektet skall organiseras av unga och vara kopplat till fritid eller kultur, vara öppet för alla och äga rum i Pargas.

Borgå: Evenemanget Kuuluko nuorten ääni – Hörs de ungas röst

I Borgå ordnas varje år det tvåspråkiga evenemanget Kuuluko nuorten ääni – Hörs de ungas röst, där elever från traktens skolor får ställa frågor och diskutera med stadens tjänsteinnehavare. Teman för mötet har representanter för skolornas elevkårsstyrelser tagit fram.

Uleåborg: Nuorten politiikkakoulu

Politikskolan Nuorten politiikkakoulu har som mål att engagera ungdomar i påverkansarbete och ge dem kunskaper och färdigheter som behövs för att påverka och delta i samhället. Man fäster särskild uppmärksamhet vid ungdomar som inte ännu deltar eller känner att de kan påverka frågor som gäller dem själva eller samhällsfrågor.

Uleåborg: Nuorten NERO -toimintaraha

NERO är ett verksamhetsanslag som ungdomar i Uleåborg kan ansöka om för att planera och genomföra evenemang, sammankomster eller projekt som är öppna för alla. Ansökan om anslag kan lämnas under hela året.

Åbo: Nuoret digitaalisessa Turussa

Åbo stad har ordnat workshoppar på temat ungdomar i den digitala staden där ungdomar involveras i utformningen av digitala tjänster. I en serie på tre workshoppar fick ungdomarna presentera sina idéer om hur tjänsterna för unga kunde utvecklas. Det här pilotprojektet gick ut på att med hjälp av tjänstedesign utveckla en modell för utveckling av digitala tjänster.

Temadagen Vaikuta!

Nuorten Suomi ry:s temadagar Vaikuta! (ung. Påverka!) har som mål att stärka ungdomars samhällsdeltagande. Under temadagen får ungdomar och beslutsfattare interagera och man samlar in ungdomars idéer som stöd för beslutsfattandet inom kommuner och landskap.

Helsingfors: Gymnasielever deltog i arbetet med stadens nya läroplan

Representanter från Helsingfors stads svensk- och finskspråkiga gymnasier har deltagit i arbetet med att skapa stadens nya läroplan för gymnasierna. Eleverna har varit med som medlemmar i de olika arbetsgrupperna och på så sätt fört fram sina synpunkter.

Åland: Ungdomar diskuterade med ministrar om ungas psykiska hälsa

Ungdomar på Åland deltog i ett möte med landskapsregeringens ministrar, mötet ordnades i samarbete med Barnombudsmannen och Rädda barnen. Utgångspunkt för diskussionen var den svenska versionen av den nordiska barnresolutionen och hur corona pandemin påverkar ungas psykiska mående.

Projektet ALL YOUTH: Digiraati

Digiraati (ung. Digitala rådet) är forskningsprojektet ALL YOUTH:s prototyp för digitala tjänster som utvecklas i samråd med ungdomar. Målet är att främja möjligheterna till samhällspåverkan för unga i åldern 16-25 år och öka dialogen mellan beslutsfattare och ungdomar.

Hämeenkyrö: Instagram som verktyg för snabba enkäter

Instagram kan användas som ett lätt och snabbt sätt att engagera ungdomar. I Hämeenkyrö har man exempelvis gjort snabba enkäter för ungdomar på Instagram och frågat om vad ungdomarna tänker om t.ex. nattöppet på ungdomsgården och utvecklingen av tjänster i samband med planen för barns och ungdomars välbefinnande.

Nurmes: #MeijänNurmes-ideaboksi

Via idélådan #MeijänNurmes (ung. Vårt Nurmes) kan ungdomar lämna in idéer och kommentarer anonymt och kommentera andras förslag. Idélådan är en del av utvecklingsprojektet #NuortenNurmes om fokuserar på digitalt ungdomsarbete.

Nuorten osallisuudesta elinvoimaa: Vinkkejä ja kokemuksia osallisuuden edistämiseen kunnissa

Den här publikationen av kunskapscentret Osallisuuden osaamiskeskus har utarbetats särskilt med tanke på tjänsteinnehavare och medarbetare i kommuner. Målet är att få läsarna att reflektera över på vilket sätt och med vilka metoder man kan stärka ungdomars delaktighet i den dagliga verksamheten inom kommunen.

Larsmo: Projektet Unik och värdefull

Larsmo, Jakobstad, Kronoby, Nykarleby och Pedersöre kommun samarbetar gällande projektet Unik och värdefull, som jobbar för barns rättigheter och välmående inom dagvården. Projektet utgår från barnkonventionen och fokuserar bland annat på barns delaktighet.

Kotka: Ungdomarna ockuperar stadshuset

En gång om året ockuperar ungdomarna i Kotka stadshuset med tillåtelse under ett evenemang som ordnas av Kotka ungdomsfullmäktige. Cirka 550 ungdomar deltog i evenemanget och kom för att bekanta sig med stadens beslutsfattare och få information om aktuella ärenden. Evenemanget har långa anor och ordnas på hösten.