Verktyg för att omsätta delaktighet i praktiken

Målet är att så många ungdomar som möjligt ska kunna delta och påverka. För att detta ska bli verklighet är det viktigt att uppmuntra unga till delaktighet och erbjuda olika sätt och kanaler för deltagande. Alla sätt att engagera ungdomar ska ändå ske på ett sådant sätt att de förstår vad som kan uppnås. Deltagarna ska ges en verklighetstrogen bild av hurdana möjligheter de har att delta – i vilket skede ärendet är, hur beredningen framskrider, enligt vilken tidsplan och vem som fattar det slutliga beslutet. Deltagarna ska också informeras om resultaten av deras deltagande och påverkan, gärna med motiveringar.

Det finns inte ett rätt sätt att höra ungdomar, utan man ska sträva efter att finna det mest lämpliga sättet att engagera dem från fall till fall. Det är också bra att hålla i minnet att alla sätt att stärka delaktigheten för ungdomar i behov av särskilt stöd också fungerar för alla ungdomar.

Ungasidéer.fi

En riksomfattande tjänst för ungdomar där de enkelt kan presentera idéer, delta och påverka i frågor som gäller dem. Kommuner, skolor, organisationer och ungdomars påverkansgrupper kan ta tjänsten i bruk kostnadsfritt.

Delaktighetsspel

Kommunförbundets delaktighetsspel ger en struktur och ramar för diskussioner om möjligheter till och förverkligande av delaktighet.

Att höra barn och unga – metoder för gruppdiskussioner

Rädda barnen Ålands manual Att höra barn och unga tar upp olika metoder man kan använda för att diskutera i grupp med barn och unga kring olika teman.

Lapsi vaikutustenarviointi, LAVA (barnkonsekvensanalyser)

Institutet för hälsa och välfärd THL:s anvisning för hur man gör konsekvensbedömningar för barns rättigheter.

Lasten osallistumisen etiikka: Lapset ja nuoret palveluiden kehittäjinä

En broschyr (på finska) utgiven av Centralförbundet för Barnskydd med tio centrala etiska principer som stöd för experter som planerar och utvecklar sin verksamhet med barn och ungdomar.

Nuoret haluavat vaikuttaa: keinoja ja välineitä työn tueksi, työpajan tuotokset (pdf)

Nätverket Osallisuuden vahvistajat (ung. Förstärkare av delaktighet) genomförde en workshop under evenemanget Nuori 2020, de riksomfattande dagarna för pedagogik och ungdomsarbete. I workshoppen fick deltagarna fundera över vilka verktyg för påverkan som redan finns tillhands och hurdana verktyg som saknas. Materialet är sammanställt enligt de tankar som lyftes fram i workshoppens gruppdiskussioner.

Nuoret haluavat vaikuttaa: keinoja ja välineitä työn tueksi, työpajan tuotokset (pdf)

Osallisuuden vahvistajat-nätverkets enkät till dem som arbetar med ungdomar. Resultaten visar vilka metoder och verktyg som används för att stärka de ungas delaktighet.

Tillgänglighetskrav.fi

En webbplats som administreras av Regionförvaltningsverket i Södra Finland med information och anvisningar om tillgänglighet. Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar hur tillgänglighetskraven för webbtjänster efterföljs i Finland.

Saavutettavasti.fi (på finska)

En webbplats som administreras av Celia och som innehåller omfattande konkreta anvisningar för hur man gör webbinnehåll och kommunikation tillgängligt. Här kan du läsa mera om bland annat hur dokument som publiceras på webbplatser i Word-, PDF- eller PowerPoint-format kan göras tillgängliga. Webbplatsen riktar sig till den offentliga sektorn.

Mistä niitä nuoria löytyy [pdf]

En handbok av Nuorten Suomi, Utvecklingscentralen Lärorik och projektet All Youth med praktiska tips för var man kan nå ungdomar och vad som är bra att beakta med tanke på ungas delaktighet.

Osallisuus.fi

Finlands Ungdomssamarbete Allians rf berättar på sin webbplats (på finska) om ungas delaktighet och påverkansmöjligheter. Du kan beställa utbildningar, läsa mera om nätverk för delaktighet och få hjälp av experter.

Årsklocka för planering av ungdomsarbetets sommarverksamhet

En modell som engagerar ungdomar att delta i planeringen. De unga får mångsidiga möjligheter att påverka verksamhetens innehåll. Årsklockan kan också tillämpas på annan än sommarveksamhet.

Verkkopalvelun markkinointi nuorille (video, på finska)

På videon berättar Reetta som är projektanställd vid tjänsten Nuokka.fi hur det lönar sig att marknadsföra nya webbtjänster för ungdomar och samtidigt samla in användarerfarenheter för utveckling av tjänsten.

Työskentele lapsen kanssa

Rädda Barnen rf:s stödmaterial för att arbeta med barn. Materialet innehåller bl.a. anvisningar för hur man planerar möten med barn, hur man lär känna ett barn och hur man får fram barnets erfarenheter, och för utvärdering av verksamheten.

Lapsikeskeinen palvelumuotoilu

Rädda Barnen rf:s material om hur man kan genomföra en process för tjänstedesign tillsammans med barn.

Verkkovastaamisen huoneentaulu

Ungdomsinformationscentralen Koordinaattis informationstavla är avsedd för att användas som stöd för hur man svarar ungdomar på webben, men den kan tillämpas i allt expertarbete där man möter ungdomar i digitala miljöer.

Osallistumisen muistiinpanopohja (anteckningsmall för deltagande, på finska)

Björneborgs stads anteckningsmall för delaktighet och växelverkan. Dokumentmallen innehåller konkreta frågor som ska besvaras om bland annat vem deltagandet riktar sig till, vad syftet med deltagandet är, hur det genomförs och vad man lärde sig av deltagandet.

Nuorten toimijuus

Nuorten Akatemias Mahis-material (på finska) berättar om hur handledare kan beakta och främja ungas delaktighet. Materialet innehåller praktiska tips om hur ungdomar kan genomföra egna projekt och informera om dessa.

Utbildningar för ungdomsfullmäktige och deras handledare

Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund rf ordnar utbildningar för såväl aktiva ungdomar som för vuxna som arbetar med ungdomar.

Handbok för öppen förvaltning: Faktakort

Faktakorten innehåller nyttig information om att höra barn och unga.

Nuvalaisen käsikirja

En handbok (på finska) för medlemmar av ungdomsfullmäktige. Handbokens syfte är att stöda påverkansarbetet på lokal nivå. Den innehåller råd och anvisningar för all verksamhet inom ungdomsfullmäktige från verksamhetens grunder och lagliga grund till mötesanvisningar och internationell verksamhet.

OmaOppilaskunta.fi

En webbplats som administreras av Utvecklingscentralen Lärorik och innehåller en verktygslåda för utveckling av elevkårers verksamhet och delaktighet.

Mikä tulevaisuusverstas on?

Opinpaja Oy:s presentation om hur man ordnar en framtidsworkshop. Framtidsworkshoppen är ett verktyg som kan användas när man vill ta med barn och ungdomar i planerings- eller utvecklingsarbete.

Yhteisön kokemuspeli

Ett brädspel som tagits fram särskilt för barnskyddsanstalter. Med hjälp av spelet kan barn, ungdomar och medarbetare samtala om och bedöma barnets egna erfarenheter och tankar om sitt liv.

Seitsemän oppituntia nuorten osallisuudesta

En publikation av Sitra om ungas delaktighet. Sitras inlärningsdagbok är avsedd för beslutsfattare, sakkunniga och alla som letar efter sätt att öka ungas delaktighet och stärka deras röst i frågor som gäller dem.

Osallisuus kuuluu kaikille – Innokylän innovaatiokatsaus (pdf)

En rapport av Institutet för hälsa och välfärd THL som presenterar metoder för att öka delaktighet. Översikten presenterar också ett par modeller som är riktade till ungdomar.

Nuorten osallisuus, työelämävalmiudet ja hyvinvointi: Hyviä käytäntöjä, tietoa ja vaikutuksia

En sammanställning av Arbetshälsoinstitutet som bl.a. innehåller metoder för att öka ungas delaktighet med hjälp av konst.

Nuorten osallisuus ja vaikuttaminen kulttuurisessa nuorisotyössä (pdf)

En publikation av Helsingfors stads ungdomscentral. Publikationen är utarbetad med tanke på ungdomsledare för att förtydliga och förenhetliga begreppen delaktighet och påverkan gällande ungdomsarbete.

Vaikuta! -menetelmäopas nuorten näköiseen vaikuttamiseen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen (pdf)

Dagsverke rf:s handbok Vaikuta! tillhandahåller verktyg och idéer för ungdomars påverkansarbete och hur man bygger upp en hållbar framtid genom att börja i sin närmiljö.