Tutkimuksia ja tietoa nuorten osallisuudesta

Toimet nuorten osallisuuden edistämiseksi edellyttävät tietoa ja tutkimuksia aiheesta. Alla on kootusti kansallisia kyselytutkimuksia, selvityksiä sekä tieteellisiä tutkimuksia. Nuoretjaosallisuus.fi -sivustolla nuorilla tarkoitetaan nuorisolain mukaisesti kaikkia alle 29-vuotiaita.

Valtakunnalliset kyselytutkimukset

Kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely tuottaa monipuolista ja luotettavaa, maakunnallista ja paikallista seurantatietoa eri ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saamisesta ja palvelujen tarpeisiin vastaavuudesta.

Nuorisobarometri

Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri mittaa suomalaisten 15-29 -vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita. Nuorisobarometri tarttuu nuorten kannalta ajankohtaisiin aiheisiin, mutta toistaa joitain tutkimuskysymyksiä säännöllisesti. Vuoden 2020 teemana oli nuorten kokemukset heille suunnatuista palveluista, v. 2018 teemana oli vaikuttaminen ja v. 2013 teemana osallisuus.

Kansalliset selvitykset ja strategiat

Kansallinen lapsistrategia

Suomeen on valmisteltu kansallinen lapsistrategia, joka ilmestyi helmikuussa 2021. Tavoitteena on lapsen oikeuksia kunnioittava yhteiskunta. Lapsistrategian pohjana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus

Osallisuutta ja osallistumista – Osa 1: Osallisuuden lähtökohdat kansallisessa lapsistrategiassa

Selvitys arvioi lasten ja nuorten osallisuutta koskevaa tutkimustietoa ja kokoaa siitä olennaisia havaintoja kansallisen lapsistrategian valmistelua varten. Osallisuus tulee selvityksen mukaan ottaa keskeiseksi arvoksi yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.

Nuorten osallisuuden edistäminen – Selvitysmiehen raportti (pdf)

Professori Heikki Hiilamon tekemä selvitys nuorten osallisuuden edistämisestä.

Edellytykset kasvuun, oppimiseen ja osallisuuteen kaikille

Tutkijoiden havaintoja ja suosituksia lasten ja nuorten monipuolisen kehityksen, terveyden ja vaikuttamisen mahdollisuuksien edistämiseksi – Raportin viitenä teema-alueena on yksilöllisyys, oppiminen, turvallisuus, terveys ja osallisuus. Mukana on noin sadan tutkijan ja tutkimusryhmän keskeisimpiä tutkimustuloksia ja niihin nojaavia toimenpidesuosituksia.

”Kuullaan, mutta ei kuunnella”: Lasten osallistumisoikeudet Suomessa. Arviointiraportti.

Euroopan neuvosto julkaisi vuonna 2016 arviointityökalun, jonka avulla jäsenmaat voivat mitata edistystään lasten osallistumisoikeuksien turvaamiseksi YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaisesti. Oikeusministeriö toteutti arviointiraportin, joka tarkastelee arviointityökalun kautta lasten osallistumisoikeuksien tilannetta Suomessa. Arviointiraportin tavoitteena on antaa syötteitä ja sisältöjä meneillään oleviin valtioneuvoston ohjelmiin ja strategioihin palvellen niiden valmistelua.

Katsaukset ja käsikirjat

Kohti lapsen näköistä osallisuutta (pdf)

Pelastakaa Lapset ry:n toukokuussa 2021 julkaisema teos, jossa 24 ammattilaista jakaa parhaat vinkkinsä siihen, miten lapsen osallisuutta voi vahvistaa käytännön tekojen avulla. Teos on suunnattu kaikille lapsia kohtaaville aikuisille. Kirjoittajina teoksessa on käytännön ammattilaisia, tutkijoita ja kokemustoimijoita.

Osallisuus kuuluu kaikille – Innokylän innovaatiokatsaus (pdf)

THL:n tutkimuspaperissa esitellään osallisuutta lisääviä menetelmiä. Katsauksessa on myös pari nuorille suunnattua menetelmää esittelyineen.

Miten demokratiaa kokeillaan? Käsikirja demokratiakokeilujen toteuttamiseen ja osallisuuden vahvistamiseen (pdf)

Sitran tuottama käsikirja demokratiakokeilujen toteuttamiseen ja osallisuuden vahvistamiseen nopeasti muuttuvassa maailmassa. Sitran Demokratiakokeilut 2020 -hanke käynnistyi keväällä 2019 ja päättyi kesällä 2021. Tavoitteena oli saada aikaan demokratiaa vahvistavia innovatiivisia kokeiluja, joilla edistetään demokraattista osallisuutta, osallistumista ja vuoropuhelua.

Tutkimusartikkelit

Vammaisuus ja lapsen oikeudet : Lapsen elämää vamman kanssa

Valtioneuvoston lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisema artikkelikokoelma käsittelee vamman kanssa elävien lasten oikeuksia. Aihetta tarkastellaan teoksessa eri näkökulmista, lähtien oikeuksien lainopillisesta perustasta niiden toteutumiseen eri instituutioissa ja arjen käytännöissä. Teoksen tarkoituksena on herättää vakavaa yhteiskunnallista keskustelua siitä, miten vamman kanssa elävien lasten oikeudet yhteiskunnassamme toteutuvat ja miten niitä voitaisiin entistä paremmin edistää.

Ohjausta osallisuuteen? Sosiaalinen ja poliittinen osallisuus ammattiin opiskelevien nuorten arjessa

Antti Maunun ja Tomi Kiilakosken tutkimusartikkeli Aikuiskasvatus-lehdessä.

Tulevaisuuden toivot – Digitaalisten medioiden käyttö nuorten osallisuuden ja osaamisen lähteenä

Suvi-Sadetta Kaarankaisen ja Meri-Tuulia Kaarakaisen tutkimusartikkeli Media & viestintä -lehdessä.

Tutkimusraportit

Nuoret luupin alla 2012 – Osallisuudesta hyvinvointiin (pdf)

Nuoret luupin alla –hankkeen tutkimusraportti.

10 Tarinaa nuoruudesta ja tuen tarpeista: Nuorten ajatuksia palveluiden kehittämiseksi

Diakonia-ammattikorkeakoulun Nuorten kevyet palvelupolut – 3X10D -hankkeen loppuraportti esittelee nuorten näkemyksiä siitä, miten nuoria voidaan paremmin kuulla nuorten palveluita kehitettäessä. Nuorten toiveissa korostuvat kolme kovaa K:ta: kohtaaminen, kuuntelu ja kannustaminen.

Tavoitteena aito osallisuus: Tarkastelussa Suomen ensimmäinen deliberatiivinen nuorisoraati

Kansalaisyhteiskunta-lehdessä julkaistu tutkimusraportti deliberatiivisen nuorisoraadin toteuttamisesta toisen asteen opiskelijoille Vaasassa vuonna 2010.

Väitöstutkimukset

Kunta nuorten osallisuusympäristönä

Nuorten ryhmän ja kunnan vuorovaikutussuhteen tarkastelu kolmen liikuntarakentamisprojektin laadunarvioinnin keinoin – Anu Gretschel tarkastelee väitöstutkimuksessaan (2002) kuntien ja nuorten vuorovaikutussuhteita eli sitä, kuinka kunta voi omalla toiminnallaan herättää, tukea tai estää nuorten osallistumista omaan elinympäristönsä ja kuntansa asioiden hoitoon.

Osallisuusryhmä demokratiakasvatuksen tilana

Tapaustutkimus lasten ja nuorten osallisuusryhmien toiminnasta Oulussa – Anu Alangon tutkimuksen kohteena on lasten ja nuorten kokemukset alueellisten osallisuusryhmien toiminnasta Oulussa. Tutkimuksessa selvitetään ryhmään liittymisen tapoja ja motiiveja, toimintamuotoja ja vaikuttamiskohteita sekä osallisuusryhmää lasten, nuorten ja aikuisten keskinäisen toiminnan tilana.

Yhteiskunnallinen osallisuus ja toimijuus: Lasten osallistuminen, kansalaisuus ja poliittisuus arjen käytäntöinä

Väitöskirjassaan (2018) Elina Stenvall tutkii, miltä lasten kokemukset mukanaolon ja toiminnan mahdollisuuksista näyttävät, kun niitä tarkastellaan poliittisuuden, kansalaisuuden ja osallistumisen ulottuvuudet yhdistäen.

The state of democracy education in Finnish primary school-education

Väitöskirjassaan (2020) Perttu Männistö tutkii demokratiakasvatuksen tilaa suomalaisessa peruskoulukasvatuksessa.

Citizens in Training: How institutional youth participation produces bystanders and active citizens in Finland

Väitöskirjassaan (2021) Georg Boldt tutkii nuorten edustuksellista osallisuutta ja niihin sitoutumista.

Tutkimushankkeet

ALL-YOUTH

ALL-YOUTH on monitieteinen hanke, joka tutkii 16–25-vuotiaiden nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen kykyjä ja esteitä sekä nuorten käsityksiä kestävästä kehityksestä, kasvusta ja hyvinvoinnista.

Nuorisotutkimusverkoston hankkeet

Nuorisotutkimusverkostossa on vaihtuvia tutkimushankkeita sukupolvisuhteista, demokratian teemoista sekä nuorisotyöstä. Tutkimustoimintaan kuuluu myös säännöllinen tiedonkeruu, kuten lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus ja nuorisobarometri.

Potentiaali – Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishanke (2019–2021)

Potentiaali-hankkeessa kehitetään sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisen ohjauksen toimintamallia ja työvälineitä opetus- ja ohjaushenkilöstölle ja kytketään ne osaksi uraohjausta. Hankkeen taustalla on kysymys segregaatiosta eli koulutus- ja ammatinvalintojen vahva sukupuolittuminen nais- ja miesenemmistöisille aloille.

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila (2021)

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila -hanke kartoittaa ja levittää vuoden 2021 aikana tietoisuutta demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta. Hankkeessa kartoitetaan hyviä käytäntöjä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuvasta demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta. Tarkoituksena on vahvistaa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta hyvien käytäntöjen myötä.

Kerro meille hyvistä osallisuuteen liittyvistä materiaaleista. Täydennämme linkkilistaa saatujen palautteiden perusteella. Siirry palautelomakkeeseen. Voit myös esittää toiveen siitä, millaiselle materiaalille olisi tarvetta.